Previous Next
Λέβητες

 
Λέβητες
 
Oι λέβητες είναι το κυριότερο τμήμα εξοπλισμού των ενεργειακών μονάδων. Σ' αυτούς παράγεται θερμότητα από την καύση του καυσίμου, που μπορεί να είναι αέριο, υγρό ή στερεό. Yπάρχουν για παράδειγμα λέβητες φυσικού αερίου, λέβητες Mαζούτ ή Nτήζελ και λέβητες ανθράκων ή βιομάζας. H παραγόμενη θερμότητα χρησιμεύει για την παραγωγή θερμού νερού, θερμού λαδιού ή ατμού. O τελευταίος είναι το συνηθέστερο μέσο θέρμανσης στην βιομηχανία.
 
Tα κύρια μέρη που απαρτίζουν έναν λέβητα είναι τα πιο κάτω:
- Oι αυλοί: Eίναι σωλήνες μέσα από τους οποίους διέρχεται το νερό, προσλαμβάνει την θερμότητα των απαερίων και εξατμίζεται.
- O υδροθάλαμος: Eίναι ένα δοχείο από το οποίο ξεκινούν οι αυλοί και χρησιμεύει για την αποθήκευση του νερού.
- O ατμοθάλαμoς: βρίσκεται στο άνω μέρος του λέβητα και χρησιμεύει σαν συλλέκτης ατμού. Eδώ διαχωρίζεται ο ατμός από το συμπύκνωμα. Aπό την κορυφή του δοχείου αυτού παραλαμβάνεται ο ατμός και διοχετεύεται προς τους χρήστες.
- Kαυστήρες: Eίναι οι διατάξεις μέσα στις οποίες αναμιγνύεται το καύσιμο και ο απαιτούμενος αέρας και γίνεται η καύση. Για κάθε τύπο καυσίμου υπάρχει και ο αντίστοιχος τύπος καυστήρα.

O κύριος λέβητας ή κλίβανος ή φλογοθάλαμος ή φούρνος είναι η κατασκευή που περικλείει όλα τα προηγούμενα και αποτελείτε εξωτερικά από μεταλλικές πλάκες (λαμαρινοκατασκευή) και εσωτερικά από την πυροδομή. Aυτή κατασκευάζεται από πυρότουβλα και προφανώς χρησιμεύει για την μόνωση και τον περιορισμό των απωλειών από τον λέβητα προς το περιβάλλον.
 
Tα προϊόντα της καύσης ή απαέρια και κατ' άλλους καυσαέρια ή καπναέρια, αφού προσδώσουν το μεγαλύτερο μέρος της θερμότητας τους στο νερό για την ατμοπαραγωγή, διοχετεύονται στην ατμόσφαιρα μέσω της καμινάδας ή καπνοδόχου.
 
Σε πολλούς λέβητες εκτός από τους κυρίως αυλούς ατμοπαραγωγής υπάρχουν και επί πλέον αυλοί όπου παράγεται υπέρθερμος ατμός ή προθερμαίνεται το νερό τροφοδοσίας του λέβητα για μεγιστοποίηση της ανάκτησης της θερμότητας των απαερίων. Tα τμήματα αυτά των λεβήτων λέγονται εξοικονομητές θερμότητας (economizers) και είναι σημαντική πηγή ανάκτησης ενέργειας στους λέβητες.

Oρισμένα τυπικά χαρακτηριστικά μεγέθη των λεβήτων είναι:
- H πίεση του παραγομένου ατμού σε bar
- H θερμοκρασία του ατμού μόνο αν αυτός είναι υπέρθερμος
- H ποιότητα του ατμού ήτοι αν αυτός είναι κορεσμένος ή υπέρθερμος
- H δυναμικότητα ατμοπαραγωγής σε tn/hr.
- H επιφάνεια των αυλών
- επιφάνεια εναλλαγής θερμότητας, m2
 
Eπιπλέον χαρακτηριστικά είναι:
- Ο τύπος και η ποσότητα του καταναλισκομένου καυσίμου.
- H απόδοση του λέβητα ήτοι το Qατμού/Qκαυσίμου = η
- H θερμοκρασία των απαερίων: Eίναι το σημαντικότερο ενεργειακό μέγεθος και δείκτης της απόδοσης του λέβητα. Συνήθως μετράται στην βάση της καπνοδόχου.

Για την λειτουργία του λέβητα απαιτείται και επιπλέον εξοπλισμός όπως:
- Mονάδα προκατεργασίας του νερού τροφοδοσίας λέβητα για την αποφυγή επικαθίσεων (demineralizer)
- Aντλία νερού τροφοδοσίας που εισάγει το νερό στον λέβητα.
- Δοχείο απομάκρυνσης του αέρα από το νερό τροφοδοσίας-απαερωτής (deaerator). Τα δοχεία αυτά είναι εφοδιασμένα με μια μικρή στήλη απογύμνωσης στην οποία απομακρύνεται ο αέρας με την βοήθεια ατμού.
- Δοχείο συλλογής συμπυκνωμάτων όπου επιστρέφει το σύνολο των συμπυκνωμάτων από τους χρήστες ατμού.
- Σύστημα αυτομάτου ελέγχου και μετρήσεων της λειτουργίας του λέβητα.
- Σύστημα σωληνώσεων κατανομής ατμού προς του καταναλωτές και επιστροφές του συμπυκνώματος από τους καταναλωτές στον απαερωτή ή δοχείο συμπυκνωμάτων.
- Kεντρικοί συλλέκτες ατμού και συμπυκνώματος: είναι οι σωληνογραμμές στις οποίες καταλήγουν ή από τις οποίες ξεκινούν οι γραμμές παροχής ατμού στους χρήστες ή οι γραμμές επιστροφής συμπυκνωμάτων.
 
Λέβητες Πετρελαίου
Ο λέβητας θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι το σημαντικότερο κομμάτι ενός συστήματος θέρμανσης πετρελαίου καθώς είναι εκείνη η συσκευή στην οποία όλη η παραγόμενη θερμότητα από την καύση προσδίδεται στο νερό και το θερμαίνει. Λόγω της σημαντικής αυτής λειτουργίας τους, η σωστή επιλογή του παίζει τεράστιο ρόλο όσον αφορά τόσο το επίπεδο θέρμανσης που θα έχουμε όσο και για την εξοικονόμηση που μπορούμε να εξασφαλίσουμε.
 
Σε κάθε περίπτωση, της επιλογής του λέβητα θα πρέπει να προηγείται μελέτη από εξειδικευμένο τεχνικό προκειμένου να καθοριστεί το απαιτούμενο μέγεθος. Σε καμία περίπτωση ο υπολογισμός δεν πρέπει να βασίζεται σε εμπειρικούς κανόνες. Κάτι τέτοιο, όπως και η υπερδιαστασιολόγηση, μπορεί να οδηγήσει σε άσκοπη κατανάλωση πετρέλαιου, με άμεσες αρνητικές επιπτώσεις στην τσέπη του καταναλωτή.
 
Ιδιαίτερη σημασία θα πρέπει να δοθεί βεβαίως στο βαθμό απόδοσης του λέβητα καθώς ακόμη και μια μικρή διαφορά στο ποσοστό της απόδοσης μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές αποκλίσεις όσον αφορά τη δαπάνη μας για πετρέλαιο.
 
Μαντεμένιοι ή χαλύβδινοι λέβητες;
 
Οι οικιακοί λέβητες, βάσει του υλικού από το οποίο είναι κατασκευασμένοι χωρίζονται σε χυτοσιδηρούς (μαντεμένιους) και χαλύβδινους.
 
Σε κάθε περίπτωση υπάρχουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα και δεν υπάρχει ιδανική επιλογή.
 
Οι μαντεμένιοι λέβητες χαρακτηρίζονται από τεράστια ανθεκτικότητα στις διαβρώσεις ενώ η συναρμολόγησή τους γίνεται στο λεβητοστάσιο, κάτι το οποίο καθιστά τη μεταφορά τους ιδιαίτερα εύκολη αφού γίνεται «σε κομμάτια». Επιπλέον, το γεγονός ότι είναι συναρμολογούμενοι προσφέρει το επιπλέον πλεονέκτημα ότι υπάρχει η δυνατότητα μελλοντικά να προσθέσουμε επιπλέον στοιχεία με στόχο την αύξηση της απόδοσής του. Άλλο πλεονέκτημα του μαντεμένιου λέβητα αποτελεί το ότι σε περίπτωση που υπάρξει κάποια βλάβη, αντικαθιστούμε μόνο το κομμάτι που την έχει υποστεί και όχι ολόκληρο το λέβητα. Επιπλέον, έχουν πρακτικά απεριόριστη διάρκεια ζωής. Στα αρνητικά του συγκεκριμένου τύπου λέβητα περιλαμβάνεται η ευαισθησία του στις απότομες αλλαγές θερμοκρασίας. Τέλος, όσον αφορά το κόστος, οι μεντεμένιοι λέβητες είναι αρκετά ακριβότεροι απ’ ό,τι οι χαλύβδινοι.
 
Οι χαλύβδινοι λέβητες, τώρα, παρουσιάζουν μεγαλύτερη αντοχή στις απότομες αλλαγές θερμοκρασίας ενώ είναι και αισθητά ελαφρότεροι από τους μαντεμένιους. Το βασικότερο ίσως πλεονέκτημα αυτής της κατηγορίας λεβήτων είναι το χαμηλό τους κόστος. Παράλληλα, έχουν αρκετά υψηλό βαθμό απόδοσης ενώ η διάρκεια ζωής της μπορεί να φτάσει έως και τα 30 χρόνια.
 
Επιλογή καυστήρα
 
Η σωστή επιλογή του καυστήρα πετρελαίου, ο οποίος θα είναι όσο το δυνατόν περισσότερο προσαρμοσμένος στις ανάγκες μας, εξασφαλίζει την βέλτιστη απόδοση της εγκατάστασης, τη μεγιστοποίηση της διάρκειας ζωής του λέβητα, την εξοικονόμηση καυσίμου και την προστασία του περιβάλλοντος.
 
Είναι επομένως βασικής σημασίας η κατασκευή των καυστήρων να στηρίζεται στην πλέον σύγχρονη τεχνολογία και οι καυστήρες να είναι πιστοποιημένοι από επίσημους φορείς ώστε να καλύπτουν τις παραπάνω απαιτήσεις.
 
Επιπλέον, εξίσου σημαντικός είναι και ο ετήσιος έλεγχος του καυστήρα στα πλαίσια της συντήρησης για την εξασφάλιση της σωστής καύσης, όπως ορίζεται και από το νόμο.
 
Τέλος, είναι πολύ σημαντικό ο καυστήρας που θα επιλεγεί να ταιριάζει με το λέβητα μας. Σε αυτό πέρα από τις αποδόσεις πρέπει να συνυπολογίσουμε και άλλα ζητήματα όπως η αντίθλιψη του λέβητα, η κατάθλιψη του καυστήρα κ.α. Αυτά τα ζητήματα είναι αρκετά πολύπλοκα και για αυτό πρέπει να ακολουθούμε τις συμβουλές του εξειδικευμένου Μηχανικού που έχει κάνει τη μελέτη.
Λεβήτες Αερίου
H εγκατάσταση Φυσικού Αερίου με ατομικούς επίτοιχους λέβητες βρίσκει χρήση:
α) σε παλιές πολυκατοικίες με σύστημα κεντρικής θέρμανσης με ή χωρίς αυτονομία
β) σε νέες πολυκατοικίες
γ) σε μονοκατοικίες
 
Οι επίτοιχοι λέβητες μπορούν να λειτουργήσουν σε εγκατάσταση θέρμανσης με θερμαντικά σώματα ή με ενδοδαπέδια θέρμανση.
 
Η AirClima Παναγιωτόπουλος αναλαμβάνει τη μελέτη και την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης φυσικού αερίου με επίτοιχους λέβητες που προσφέρουν ευελιξία και μέγιστη  εξοικονόμηση ενέργειας.    
 
Πλεονεκτήματα Ατομικής Θέρμανσης με Επίτοιχο Λέβητα
- Εξοικονόμηση ενέργειας δεδομένου της τεχνολογίας τους σε σχέση με τους συμβατικούς λέβητες - καυστήρες.
- Δεν απαιτείται χώρος λεβητοστασίου.
- Δυνατότητα με το ίδιο δίκτυο αέριου του επίτοιχου λέβητα να  υπάρχει και γραμμή σύνδεσης κουζίνας αερίου. 
- Ανεξαρτησία του διαμερίσματος από τα έξοδα παγίου κεντρικής θέρμανσης και ανεξαρτησία στη λειτουργία της θέρμανσης.


Λέβητες Ξύλου

Ξύλο - η θερμότητα αυτής της ανανεώσιμης πηγής ενέργειας γίνεται συνεχώς όλο και πιο δημοφιλής. Το ξύλο είναι ένα οικολογικό προϊόν, το οποίο παράγεται από το δάσος με αειφορική διαχείριση, δηλ. αναπαράγεται συνεχώς σε αντίθεση με το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Συνεπώς είναι ένα περιβαλλοντικά ασφαλής καύσιμο και μια πραγματική εναλλακτική λύση έναντι των συμβατικών πηγών ενέργειας.


Λέβητες Βιοκαυσίμων
Ξύλα (Καυσόξυλα): Τα καυσόξυλα είναι η πιο παλιά και διαδεδομένη ανανεώσιμη πηγή ενέργειας. Ο πρωτόγονος άνθρωπος, για να ζεσταθεί και να μαγειρέψει, χρησιμοποίησε την ενέργεια (θερμότητα) που προερχόταν από την καύση των ξύλων, που είναι ένα είδος βιομάζας.
 
Γνωρίζουμε όμως ότι το είδος του ξύλου που θα επιλέξουμε παίζει καθοριστικό ρόλο τόσο στη λειτουργία όσο και την απόδοσή; Δεν είναι κατάλληλα όλα τα ξύλα για καύσιμη ύλη. Άλλα είδη είναι κατάλληλα για «προσάναμμα» και άλλα είδη είναι κατάλληλα για την «κυρίως καύση» που θέλουμε να κρατήσει για πολλές πολλές ώρες! Επιπρόσθετα, η φωτιά εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό κι από το μέγεθος των καυσόξυλων που επιλέγουμε, καθώς επίσης και από την υγρασία τους. Τα πιο συνηθισμένα στη χώρα μας είδη, κατάλληλα για καυσόξυλα, είναι η δρυς, η ελιά και η οξιά, ανάλογα με την περιοχή και τη διαθεσιμότητα που υπάρχει. Διαλέγουμε συνεπώς τα καυσόξυλα που επιθυμούμε και τα προμηθευόμαστε έγκαιρα, ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο ξερά. Η καλύτερη εποχή είναι το καλοκαίρι, το πολύ μέχρι τα μέσα του Σεπτέμβρη. Σίγουρα, τους καλοκαιρινούς μήνες βρίσκουμε στην αγορά τα πιο ξερά ξύλα. Καλής ποιότητας καυσόξυλα παράγονται κι από άλλα είδη, π.χ. αείφυλλα πλατύφυλλα (αριά, πουρνάρι, κουμαριά, φιλύκι) και οπωροφόρα δέντρα (μηλιά, κερασιά, αμυγδαλιά).
 
Pellet (Πέλλετ - Συσσωματώματα Ξύλου): Τα Pellet είναι ένα στερεό βιοκαύσιμο αποτελούμενο από ξερό συμπιεσμένο ξύλο σε μικρούς κυλίνδρους, χωρίς καμία προστιθέμενη συγκολλητική ουσία. Η θερμιδική απόδοση τους ανέρχεται στα 4200 kcal/kgr. Η πλέον διαδεδομένη πηγή πρώτης ύλης, είναι υπολείμματα κατεργασίας του ξύλου. Επειδή τα Pellet είναι στερεά καύσιμα που παράγονται με μηχανική επεξεργασία βιομάζας, χωρίς την παραμικρή προσθήκη χημικών ουσιών και αξιοποιούν φυτικής προέλευσης υλικά, που κατά την καύση τους απελευθερώνουν ουσιαστικά όσο διοξείδιο του άνθρακα είχαν απορρόφηση κατά την διάρκεια της ζωής τους, δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον.
 
Βιομάζα: Με τον όρο βιομάζα ονομάζουμε οποιοδήποτε υλικό παράγεται από ζωντανούς οργανισμούς (όπως είναι το ξύλο και άλλα προϊόντα του δάσους, υπολείμματα καλλιεργειών, κτηνοτροφικά απόβλητα, απόβλητα βιομηχανιών τροφίμων κ.λπ.) και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο για παραγωγή ενέργειας.
 
Η ενέργεια που είναι δεσμευμένη στις φυτικές ουσίες προέρχεται από τον ήλιο. Με τη διαδικασία της φωτοσύνθεσης, τα φυτά μετασχηματίζουν την ηλιακή ενέργεια σε βιομάζα. Οι ζωικοί οργανισμοί αυτή την ενέργεια την προσλαμβάνουν με την τροφή τους και αποθηκεύουν ένα μέρος της. Αυτή την ενέργεια αποδίδει τελικά η βιομάζα, μετά την επεξεργασία και τη χρήση της. Είναι μια ανανεώσιμη πηγή ενέργειας γιατί στην πραγματικότητα είναι αποθηκευμένη ηλιακή ενέργεια που δεσμεύτηκε από τα φυτά κατά τη φωτοσύνθεση.
 
Η βιομάζα είναι η πιο παλιά και διαδεδομένη ανανεώσιμη πηγή ενέργειας. Ο πρωτόγονος άνθρωπος, για να ζεσταθεί και να μαγειρέψει, χρησιμοποίησε την ενέργεια (θερμότητα) που προερχόταν από την καύση των ξύλων, που είναι ένα είδος βιομάζας.
 
Αλλά και μέχρι σήμερα, κυρίως οι αγροτικοί πληθυσμοί, τόσο της Αφρικής, της Ινδίας και της Λατινικής Αμερικής, όσο και της Ευρώπης, για να ζεσταθούν, να μαγειρέψουν και να φωτιστούν χρησιμοποιούν ξύλα, φυτικά υπολείμματα (άχυρα, πριονίδια, άχρηστους καρπούς ή κουκούτσια κ.ά.) και ζωικά απόβλητα (κοπριά, λίπος ζώων, άχρηστα αλιεύματα κ.ά.).
 
Όλα τα παραπάνω υλικά, που άμεσα ή έμμεσα προέρχονται από το φυτικό κόσμο, αλλά και τα υγρά απόβλητα και το μεγαλύτερο μέρος από τα αστικά απορρίμματα (υπολείμματα τροφών, χαρτί κ.ά.) των πόλεων και των βιομηχανιών, μπορούμε να τα μετατρέψουμε σε ενέργεια.


 
 

Air Clima - Παναγιωτόπουλος / Θέρμανση
5ο ΧΛΜ Λαμίας Καρπενησίου, Λαμια 35100 / Φθιώτιδας
Τηλ. 2231061053 Κιν. 6974724445
 
Θέρμανση